Infobiro

Jedinstveni arhiv štampe u BiH koji je dostupan na adresi: www.infobiro.ba čine pretraživi digitalni zapisi tekstova iz dnevnih, sedmičnih i periodičnih novina i časopisa u BiH i manjim dijelom regije zapadnog Balkana.     

Arhiv INFOBIRO je sačinjen od savremenog i historijskog arhiva.
Savremeni arhiv se puni svakodnevno na osnovu Ugovora o saradnji sa vlasnicima prava (izdavačima).

Na ovaj način se na sistematičan način prikuplja, čuva i daje na korištenje novinski sadržaj u digitalnom obliku najtiražnijih dnevnih i sedmičnih novina sa područja BiH kao što su: Dnevni avaz, Oslobodjenje, Nezavisne novine, Dnevni list, Dani, Stav, Banke u BIH itd.

U historijskom arhivu se nalaze bh.publikacije od 1850 do 1945., arhivirane su procesom digitalizacije i obrade teksta. Kompletan sadržaj u historijskom arhivu besplatno je dostupan za građane BiH kao dio njihovog kulturno-historijskog blaga a sve u skladu sa trendovima u oblasti bibliotekarstva i arhivistike u Europskoj Uniji, kao što su Preporuka Europske Unije o digitalizaciji i online dostupnosti kulturnih dobara i digitalnoj zaštiti od 24.avgusta 2006/585/EC i Zaključci Savjeta Europske Unije o online dostupnosti kulturnih dobara i digitalnoj zaštiti 2006/C297/01.